ประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน 2/2562
เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
ขณะนี้ ถนนทางเข้าโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
กำลังวางท่อระบายน้ำ ขอความกรุณาผู้ปกครอง
ขับรถด้วยความระมัดระวัง
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
วันแม่แห่งชาติ
เพื่อเทิดพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562
ประกาศโรงเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 17 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ด้วยโรงเรียนหหอวัง ปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2


ตั้งแต่วันที่ 26-27 ม.ค. 2562
ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
เอกสารห้องเรียนสีขาว
https://drive.google.com/open?id=1a_dwRzk52uGSoP-ag_wdOG6Urt4OHFZq
ประเมินนิเทศติดตาม
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตปทุมเบญจา จาก สพม.4
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
ตั้งแต่ 19-20 ม.ค. 2562
ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ครั้งที่ 3
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญ​ธรรม"​เผอิญ​ศรีภูธรอุปถัมภ์"และคณะครูศึกษาดูงานในหัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
04 กันยายน 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน-ญี่ปุ่น) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนและศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
31 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย
29 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา สำหรับคณะครู บุคลากรและนักเรียนที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้เรียนรู้จักการเสียสละ และเกิดจิตกุศลที่คิดจะช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น
19 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการภาษาไทย
18 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
16 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับ นายจักรพงศ์ ฐานวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และนางสาวณัฎฐธิดา ศรีวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
15 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
09 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อสรุป โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการจเร ทองลักษณ์ศิริ เป็นประธานคณะกรรมการ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
06 สิงหาคม 2019
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562
18 ตุลาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ระดับภาคกลาง
05 กันยายน 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ครูผู้กำกับลูกเสือ นำตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี เข้ารับการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
31 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-สังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทัศนศึกษา ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)
29 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
16 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
16 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานแนะแนว ให้เข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ชั้น 7 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน
16 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
15 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวน บริจากโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
14 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนแผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2019
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูจำนวน 50 คน
13 สิงหาคม 2019