04/04/2560 ประกาศผลการศัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
            Download รายละเอียด            04/04/2560 ประกาศผลการศัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
            Download รายละเอียด            28/03/2560 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถานศึกษา
            Download รายละเอียด   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            จัดกิจกรรม ผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            ได้รับเกียรติจาก นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ. สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงโรงอาหาร และจัดสภาพบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
            วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่อง เพศ ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวในแกนนำนักเรียน
            ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับ สพม. เขต 4
            จัดสอบวัดความรู้ Pre O-net รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
            โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ฐิติยารักษ์ รอง.ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมการสอบ
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            ร่วมงาน งานวันครู ประจำปี 2560 คำขวัญวันครู ประจำปี 2560
            ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
            วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
            ประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็กแห่ชาติ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
            วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โดมกีฬาโรงเเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหารและคณะครู
            จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            บูรณาการกับห้องสมุด โดยมีนักเรียนแสดงทักษะด้านคณิตศาสตร์ การทำงานฝีมือ
            และแสดงผลงานเทคโนโลยี
            วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน