25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


15/08/2557 รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด การรับสมัคร


14/08/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


18/07/2557 ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2557   
                    Download ตารางสอบวัดผลกลางภาค


05/06/2557 แจ้งประกาศหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557   
                    Download แจ้งประกาศหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557


03/05/2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน   
                    Download รายชื่อนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ม.4
วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
                    สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2557
                   

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
                    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินจาก สพม.4
                      +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
            ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2557
            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน English Camp
            เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
            วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.ชวา หมื่นมี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
            ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ. สพม. เขต4 นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์
            วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนได้แจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับนักเรียน
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
            วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ พี่ทหาร เข้ามาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน หวป
            เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ รักประเทศและสร้างความสามัคคีกัน
            วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันทานาบาตะ ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
            ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันขอพรจากดวงดาว ในวันที่ 7 เดือน 7
            วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครู นักเรียน และพี่ทหาร ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครูเข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบโครงงาน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี