25/07/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


18/07/2557 ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2557   
                    Download ตารางสอบวัดผลกลางภาค


05/06/2557 แจ้งประกาศหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557   
                    Download แจ้งประกาศหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557


03/05/2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน   
                    Download รายชื่อนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ม.4
วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
                    สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2557
                   

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
                    โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินจาก สพม.4
                      +++ โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
            ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ. สพม. เขต4 นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์
            วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนได้แจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับนักเรียน
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
            วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ พี่ทหาร เข้ามาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน หวป
            เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ รักประเทศและสร้างความสามัคคีกัน
            วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันทานาบาตะ ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
            ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันขอพรจากดวงดาว ในวันที่ 7 เดือน 7
            วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครู นักเรียน และพี่ทหาร ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครูเข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบโครงงาน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ จังหวัดปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนปทุมวิไล


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2557
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อระลึกถึงคุณงานความดีของท่านสุนทรภู่
            วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี