25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


15/08/2557 รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด การรับสมัคร


14/08/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557
                    จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
                   

วันอังคารที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557
                    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
                      +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.กิจจา ชูประเสริฐ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน และนางกอบแก้ว สังข์ทอง คณะกรรมการประเมิน
            วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
            เพื่อระดมทุนในการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


              

   +++ อบต.สวนพริกไทย ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูทย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย เป็นประธานในพิธี
            วันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ วัดบุญบางสิงห์ จังหวัดปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
            ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2557
            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน English Camp
            เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
            วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.ชวา หมื่นมี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี